Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

bd accountancy
Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst.

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie  bd accountancy een overeenkomst heeft gesloten betreffende de dienstverlening dan wel de gebruiker van de dienst.

Overeenkomst
De overeenkomst voor gebruik van de dienstverlening.

Dienst en dienstverlening
bd accountancy biedt een online administratie oplossing via het internet, genaamd mybd. Deze dienstverlening bestaat uit een basis administratie module en een aantal optionele modules.

Abonnement
De voor klant beschikbare modules binnen mybd.

Administratie
Alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en resultatenrekening van een onderneming van een klant.

Accountant
Een administratieve dienstverlener die commerciële werkzaamheden verricht in het kader van het voeren van de administratie, het samenstellen van jaarstukken en het doen van belastingaangiften.

Website
De website van bd accountancy, toegankelijk via URL: http://www.bd-accountancy.nl

(Gebruikers)voorwaarden
Onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1     Deze gebruikersvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de dienstverlening zoals nader omschreven onder artikel 1 Dienst en dienstverlening. Uitdrukkelijk is hiervan uitgesloten de dienstverlening door bd accountancy in de hoedanigheid van accountant, waarop de Algemene Voorwaarden van bd accountancy van toepassing zijn.

2.2     bd accountancy is gerechtigd deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. De gebruikersvoorwaarden worden gepubliceerd op de website van bd accountancy.

2.3     bd accountancy is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 – Verplichtingen van bd accountancy

3.1     bd accountancy verhuurt de mybd online dienst in de vorm van Software as a Service (SAAS).

3.2     De dienstverlening strekt zich uitsluitend tot het functioneren en onderhoud van de gebruikte dienst. De dienstverlening strekt zich expliciet niet uit tot het gebruik van de dienst, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens en accountancy werkzaamheden.

3.3     bd accountancy biedt geen ondersteuning inzake de ICT-infrastructuur van de klant, waaronder (maar niet uitsluitend) de internetverbinding en de gebruikte hard- en software om de dienst te benaderen. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de klant.

3.4     bd accountancy maakt voor de hosting van de dienst gebruik van externe service providers. bd accountancy hanteert de verantwoordelijkheidsbepalingen van de service providers inzake up-time en bereikbaarheid. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de service provider.

3.5     bd accountancy biedt enkel inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de dienst.

3.6     bd accountancy behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken of te beëindigen bij onrechtmatig gebruik of (poging tot) misbruik van de dienst.

3.7     bd accountancy kan geen onbelemmerde toegang tot de website en het domein garanderen, noch dat ten allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de dienst.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant

4.1     De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

4.2     De klant onthoudt zich ervan overige klanten te hinderen en/of schade toe te brengen aan de systemen van bd accountancy of van door bd accountancy ingeschakelde derden.

4.3     Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze voorwaarden.

4.4     Het is de klant niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.

4.5       De klant geeft hierbij toestemming aan bd accountancy zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van bd accountancy welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij bd accountancy hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.6       Schade aan bd accountancy of aan de met bd accountancy samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, zal op de klant worden verhaald.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van bd accountancy

5.1     De aansprakelijkheid van bd accountancy strekt zich uitsluitend uit tot de inhoudelijke kwaliteit en het inhoudelijk functioneren van de dienst.

5.2     bd accountancy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de ingevoerde gegevens en het gebruik van de dienst.

5.3     bd accountancy is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de conditie van de door de Klant gebruikte hard- en software (pc, besturingssysteem, etc.) noch de internetverbinding van de klant.

5.4     bd accountancy is niet aansprakelijk voor enige schade in de ruimste zin. Met name is bd accountancy niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inlogprocedures en abonnementgegevens.

Artikel 6 – Overmacht

6.1       Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan bd accountancy niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, stortingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen bij de service providers.

6.2       bd accountancy heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat bd accountancy haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3       Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van bd accountancy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door bd accountancy niet mogelijk is langer duurt dan 6 (zes) weken, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 7 – Beheer van het systeem

7.1     bd accountancy is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens bd accountancy ontstaat.

7.2     bd accountancy is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door bd accountancy ontstaat. bd accountancy zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 8 – Geheimhouding en privacy

8.1     bd accountancy is gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. bd accountancy zal de gegevensbestanden van de klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of bd accountancy daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.

8.2     Bij beëindiging van het contract verplicht bd accountancy zich tot het volledig en blijvend verwijderen van alle door de klant ingevoerde en aangeleverde gegevens.

Artikel 9 – Duur en einde van de overeenkomst

9.1     Het abonnement is maandelijks opzegbaar voor het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

9.2     bd accountancy is ten alle tijde gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat bd accountancy tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

9.3     Als de overeenkomst tussen klant en bd accountancy in haar hoedanigheid als accountant wordt beëindigd, wordt ook deze overeenkomst automatisch beëindigd. Het is niet mogelijk gebruik te maken van de aangeboden online administratie zonder gebruik te maken van de accountancy dienstverlening door bd accountancy.

9.4     De klant is zelf verantwoordelijk voor de bewaarplicht van de geboekte administratie. Na de afloop van de opzegtermijn is de online administratie niet meer toegankelijk voor de klant. De klant dient zelf te zorgen voor uitdraaien en uitvoer uit de online administratie en dient deze hardcopy zelf te bewaren.

Artikel 10 – Prijzen en tarieven

10.1   De prijzen van de verschillende modules, abonnementen en aanvullende administraties en gebruikers worden gepubliceerd op de website van bd accountancy.

10.2   Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen op de website, brochures en nieuwsbrieven/updates zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

10.3   bd accountancy is gerechtigd jaarlijks haar prijzen aan te passen op basis van indexering en/of hogere inkoopkosten. Deze prijsaanpassingen worden uiterlijk één maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Een klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 11 – Facturering en betalingsvoorwaarden

11.1   Het gebruik van de dienst wordt jaarlijks voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar gefactureerd voor het gebruik gedurende 12 (twaalf) maanden. Bij eerste aanmelding gedurende het kalenderjaar worden de komende maanden tot en met het einde van het kalenderjaar in rekening gebracht. Bij opzegging gedurende het jaar wordt het teveel in rekening gebrachte bedrag gecrediteerd en terugbetaald.

11.2   Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1   Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde dienst, software en infrastructuur berusten uitsluitend bij bd accountancy of diens licentiegevers. De klant verkrijgt tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

12.2   Het is bd accountancy toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de dienst. Indien bd accountancy door middel van technische bescherming de programmatuur of (delen van) de dienst van bd accountancy heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1   Op alle rechtsbetrekkingen verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten van bd accountancy is Nederlands recht van toepassing.