Administratie algemeen

mybd administratie

In mybd administratie worden verkopen, kosten, ontvangsten en betalingen afzonderlijk geregistreerd.

Door middel van een simpele klik kunt u de openstaande verkopen en kosten bekijken. Ook heeft u snel inzicht in de resultaten van uw onderneming. De berekening van de btw-aangifte is een fluitje van een cent.

Voorgestelde werkwijze

Wij adviseren u om de ordner met uw administratie op de volgende wijze in te delen: een afzonderlijk tabblad voor verkoopfacturen, kostenfacturen en bankafschriften. Het opbergen van verkoop- en/of kostenfacturen achter een bankafschrift is mogelijk, echter lastig bij de verwerking van de administratie in mybd administratie doordat verkopen en kosten apart moeten worden geregistreerd.

Wij adviseren u bij het verwerken van uw administratie een vaste volgorde aan te houden:

  1. verwerken van verkoopfacturen
  2. verwerken van inkoopfacturen
  3. verwerken van bankafschriften

De basis van mybd administratie is gereed. In de toekomst willen we graag de functionaliteiten uitbreiden, we denken dan aan:
– automatisch bankmutaties in te lezen
– gegevens van relaties te beheren
– te kunnen factureren
– het raadplegen van de resultaten ten opzichte van bijvoorbeeld het verleden of de prognose
– uren of kilometers te registreren
– een kasadministratie te voeren

Wij hebben ervoor gekozen om het programma zo eenvoudig mogelijk te houden in het gebruik. Dit betekent dat wij het aantal opties, keuzes en mogelijkheden beperkt hebben gehouden. Zo kunnen ook ondernemers met geen enkele boekhoudkundige achtergrond of kennis vrij gemakkelijk hun administratie zelf voeren.
Zo hebben wij voor u een standaard grootboekrekeningschema aangemaakt. Ook de btw-codes zijn al voor u ingesteld. Deze instellingen zorgen ervoor dat de kans op fouten in de administratie kleiner wordt.

Begrippen

Grootboekrekeningen

Een financiële administratie bestaat uit verschillende grootboekrekeningen. Iedere grootboekrekening heeft een uniek nummer en een unieke omschrijving en duidt een specifieke balanspost, kosten- of omzetpost aan.
De grootboekrekeningen worden onderverdeeld in balansrekeningen en resultatenrekeningen.
Voorbeelden van balansrekeningen zijn: inventarissen, bankrekeningen, omzetbelasting.
Voorbeelden van resultatenrekeningen zijn: omzet, kantoorbenodigdheden en telefoonkosten.

De grootboekrekeningen worden nader onderverdeeld in categorieën zoals: materiële vaste activa, schulden, omzet, afschrijvingen.

De balans en resultatenrekening vormen samen de jaarstukken.

Balans

Op de balans staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen vermeldt van een onderneming. Een balans is altijd een momentopname. Uit de balans kunnen kengetallen worden ontleend die iets zeggen over de gezondheid (liquiditeit en rentabiliteit) van een onderneming. Vooral financiers hechten waarde aan de balans. 

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte en samenstelling van de omzet en van de kosten. Het verschil tussen de omzet en kosten is het resultaat (positief een winst, negatief een verlies). Doordat gebruik gemaakt wordt van verschillende grootboekrekeningen voor verschillende kostenposten, geeft dat een gedetailleerd inzicht in de resultaten. Daaruit kan onder andere worden afgeleid waardoor een bepaald resultaat is behaald.
De resultatenrekening geeft de winst weer vóór belastingen.

Er bestaat een verschil tussen kosten en uitgaven:
– kosten geen uitgaven: bijvoorbeeld afschrijvingen van materiële vaste activa
– uitgaven geen kosten: aflossing langlopende lening, omzetbelasting en overige belastingen

Btw

Op alle goederen en diensten drukt btw. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde en wordt ook wel omzetbelasting genoemd. Een ondernemer mag de btw in kostenfacturen aftrekken van de aan afnemers in rekening gebrachte btw. Het saldo moet worden afgedragen aan of teruggevorderd van de belastingdienst door middel van de aangifte omzetbelasting.

In een administratieprogramma wordt de betaalde btw en af te dragen btw afgesplitst van kosten en omzet. In de resultatenrekening ziet u dan ook alleen de bedragen exclusief btw terug. Het saldo van de betaalde en af te dragen btw wordt geboekt naar een balansrekening.

Niet alle ondernemers verrichten belaste prestaties. Een aantal goederen en diensten zijn door de fiscus onder bepaalde voorwaarden expliciet aangemerkt als vrijgestelde prestaties (onder andere onderwijs en medische diensten).
Op goederen en diensten voor ondernemers in het buitenland drukt geen btw. In het land van de afnemer wordt dan buitenlandse btw geheven bij de afnemer.
Bij verkopen binnen de EU noemen we dat ‘het verleggen van btw’.  Bij verkopen buiten de EU (export) is dat een btw-tarief van 0%. Als een ondernemer binnen de EU u iets levert, verlegt hij de btw aan u en geeft u deze inkoop aan in uw aangifte omzetbelasting. Als u goederen importeert wordt bij binnenkomst van de goederen in Nederland btw geheven door de douane.